Toti Scialoja, works 1983-1997

Exhibition Catalogue