Toti Scialoja, works 1955-1963

Exhibition Catalogue