Exhibition Catalogue

Toti Scialoja, works 1983-1997