Exhibition

Toti Scialoja, works 1983-1997

09.12.2006 — 28.02.2007