Exhibition

Toti Scialoja, works 1955-1963

05.12.1999 — 13.02.2000